Cờ Long Phượng – Long Fang Ji 1.0.3 (Mod)

Cờ Long Phượng – Long Fang Ji 1.0.3 (Mod)

MOD Information of Cờ Long Phượng - Long Fang Ji

App Name Cờ Long Phượng - Long Fang Ji
Package Name com.CoLongPhuong.LongFangJi
Version 1.0.3
Rating
Size 25.6 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-06-11
Installs 10+
Category Games, Strategy

Description: Cờ Long Phượng - Long Fang Ji Mod Apk (unlimited money/coins) download

LUẬT CHƠI CỜ LONG PHƯỢNG – LONG FANG JI

0. Thuật ngữ
Đội là một chồng quân gồm nhiều quân cùng phe không bao gồm Vương. Quân bao hàm quân lẻ và đội không bao gồm Vương.
1.Nước đặt quân đầu trận
Hai bên sau khi xếp cờ theo hình dưới sẽ tiến hành đi mỗi bên hai nước cờ bắt buộc: Nước thứ nhất: Cam đặt Long hoặc Phượng vào một trong hai ô trống trước Kị của mình rồi sau đó đến Xanh làm tương tự. Nước thứ hai: Cam tiếp tục đặt quân còn lại vào một trong hai vị trí trước kị của mình còn lại rồi đến Xanh làm. Bắt đầu từ nước thứ ba của mỗi bên, các di chuyển chỉ được phép theo luật bên dưới.
2. Xoay tại chỗ
Quân cờ có thể đứng tại chỗ xoay 90 độ. Đội có thể xoay quân trên cùng 90 độ. (Long Phượng Vương không thể xoay).
3. Đi và đi xoay (quân lẻ)
Quân cờ đi theo kí hiệu đã in trên nó (xoay theo hướng nào đi theo cách đó) ô đen là vị trí bắt đầu, các ô màu là các khả năng di chuyển. Kí hiệu hình vuông trong ô màu chỉ sự đi vô hạn không vượt vật chắn. Đi lên quân mình tạo thành đội. Đi có thể kèm xoay 90 độ.
4. Đi đội và đi đội xoay
Đem cả đội di chuyển theo quân trên cùng. Nước đi này không thể tạo đội. Đi đội có thể kèm xoay quân trên cùng 90 độ.
5. Tách và tách xoay
Tách một quân trên cùng của đội để di chuyển. Nước đi này không thể tạo đội. Tách có thể kèm xoay quân đó 90 độ.
6. Bắt quân
Đi, đi xoay, tách, tách xoay, đi đội, đi đội xoay nếu nơi kết thúc là ô có quân đối phương thì gọi là bắt quân.
7. Thả và thả xoay
Quân bắt được có thể thả lại vào bàn cờ ở ô trống hay ô có quân mình. Thả có thể tuỳ ý chọn hướng xoay của quân được thả.
8. Hết cờ
Chiếu hết Vương là thắng. Ai lập lại hình cờ đến lần 3 bị xử thua Thế Pat (Vương không bị chiếu nhưng không còn nước hợp lệ) lúc này cờ hoà.

LONG PHUONG FLIGHT PLAY LAW – LONG FANG JI

0. Term
 The team is a pile consisting of many troops from the same faction excluding Wang. The piece consists of odd pieces and the team does not include Wang.
1. First game country
The two sides, after arranging the flags in the figure below, will proceed to move each side of the two required moves: First country: Orange places Long or Phuong in one of the two empty boxes before his Knight and then goes to Blue to do the same. Second Country: Orange continues to place the remaining troops in one of his remaining two cavalry positions, then Blue. Starting from the third country of each party, moves are permitted only according to the rules below.
2. Rotate in place
Chess pieces can stand at a 90-degree rotation. The team can rotate pieces on the same 90 degrees. (Dragon Phoenix cannot rotate.)
3. Go and turn (odd pieces)
The chess pieces follow the symbol printed on it (rotate in any direction in that way) the black box is the starting position, the colored tiles are the ability to move. The square designation in a colored box indicates an infinite movement without crossing an obstacle. Go to your army to form a team. Go can accompany 90 degree rotation.
4. Teaming and team rotation
Bring the whole team to move along with the top troops. This move cannot create a team. Team travel can accompany rotate troops on the same 90 degrees.
5. Split and split rotation
Separate one piece from the top of the team to move. This move cannot create a team. The cup can be rotated by 90 degrees.
6. Catch troops
Go, go spin, split, split rotate, join the team, take the rotating team if the ending is a square with an opponent’s piece.
7. Drop and drop rotate
The captured piece can be dropped back into the board at the empty square or its own square. Drop can optionally select the direction of rotation of the piece to be released.
8. Out of flag
Check out all Wang won. Who repeated the flag until the 3rd time was defeated by The Pat (Vuong was not shown but no longer has a valid country) at this time, the flag draws.
– Chỉnh sửa một vài lỗi nhỏ.