Qazaq Keyboard – Қазақша пернетақта 1.11.4 (Mod)

Qazaq Keyboard – Қазақша пернетақта 1.11.4 (Mod)

10.0 (19058)Apps, Tools

MOD Information of Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта

App Name Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта
Package Name com.ziipin.softkeyboard.kazakhstan
Version 1.11.4
Rating 10.0 ( 19058 )
Size 37.5 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2019-11-30
Installs 1,000,000+
Category Apps, Tools

Description: Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта Mod Apk (unlimited money/coins) download

“Qazaq Keyboard” пернетақтасы- сіздің ақылды көмекшіңіз.
Сөйлесіп жатқанда көп қате жіберсеңіз, сізге қатесіз жазуға көмекші құрал, ыңғайлы және дизайны өте әдемі “Qazaq Keyboard” пернетақтасын жүктеп алыңыз.

Мәтінді жылдам теру, сауатты жазу, қазақша сөз болжауымен өзіңіз жиі пайдаланатын сөздерді алдына қойып жазу, көп тілдерге (Қазақ/Qazaq/Русский/English) жеңіл ауысуға мүмкіндік беретін пернетақта түрі. Android 4.0 және одан жоғары нұсқалары бар смартфондарға арналған қосымша.

Келесі функцияларды пайдалануға болады:

1. Бірнеше басулар арқылы пернетақтаны оңай жүктей аласыз;
2. Теріп тұрған әріптеріңізді кириллицадан латынға транслитерация(ауыстыру) жасау;
3.Тілдік баптаулар (Қазақ/Qazaq/Русский/English);
4.Пернетақта фонын өзгерту мүмкіншілігі;
5.Пернетақта фонындағы түстерді таңдау мүмкіншілігі;
6.Пернетақта фонына өзіңіздің суретіңізді қоя аласыз;
7.Түрлі нақыштағы: қазақи, модерн, көркем стилдегі фондар мен стикерлер, смайликтер бар;
8.Түзу және альбом тәртібінде қарауға мүмкіншілік;
9.Пернетақтаның дыбысын қосу және өшіру мүмкіндігі;
10.Пернеқатаның дыбысын таңдауға болады;
11.Нүктеден кейін автоматты түрде бас әріпке өзгереді;
12.Жиі қолданатын сөздерді сақтай алады;
13.Пернетақтаны толықтай тегін жүктей аласыз.

Жеке парақша:
VK: https://vk.com/qazaqkeyboard
Facebook: https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/
Instagram: https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/

———————————————————————————————————————————————

Больше не нужно искать или открывать сторонние приложения! “Qazaq Keyboard” доступна по умолчанию.
Абсолютно бесплатная клавиатура позволяет использовать казахскую клавиатуру, как стандартную во всех приложениях! 

«Qazaq Keyboard» – включает в себя следующие функции:
1. Легкая установка клавиатуры нажатием несколько кликов;
2. «Транслитерация» – автоматически перевод набираемых букв с кириллицы на латиницу;
3. Выбор языка (Қазақ/Qazaq/Русский/English);
4. Выбор фона используемой клавиатуры;
5. Возможность выбора цвета фона клавиатуры;
6. Возможность загрузки личной картинки для фона клавиатуры;
7.Большое количество смайликов, стикер и фонов в стиле казахского, модерн, художественного жанра;
8. Поддержка вертикального и альбомного режима просмотра;
9. Включение и отключение звуков клавиатуры;
10. Выбор звука клавиш;
11. Автоматически заглавные буквы после окончание предложения;
12.Возможность сохранять часто используемые слова;
13.Полностью бесплатная программа без ограничений.

Официальная страница:
VK: https://vk.com/qazaqkeyboard
Facebook: https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/
Instagram: https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/
“Qazaq Keyboard” pernetқtasy- sіzdің aқyldy kөmekshіңіz.
Сөйлесіп жатқанда көп қата жіберсеңіз, сізге қатесіз жазуға көмекші құрал, ңғңғайлы және Designs өте әдемі “Qazaq Keyboard” Pernetaсыtasyn zүktep alyңyz.

Mәtіndі zhyldam ters, sauatty zhazu, Kazakh Russian soz bolzhauymen өzіңіz zhiі paydalanatyn sөzderdі Aldyn қoyyp zhazu, kөp tіlderge (Kazakh / Qazaq / Russian / English) zheңіl auysuғa mүmkіndіk beretіn pernetaқta tүrі. Android 4.0

Kelesі functionardy paidalanuғa bolyady:

1. Bіrneshe basular aryly pernetaytany oңay zhtekey alasyz;
2. Terіp tұrғan әrіpterіңіzdі Kirillitsadan latinғa transliteration (ayystyru) jasau;
3.Tіldіk baptulaar (Қазақ / Qazaq / Русский / English);
4.Perneta fona нzgertu mүmkіnshіlіgі;
5.Pernetқta fonndaғy tүsterdiі taңdau mүmkіnshіlіgі;
6.Perneta fonna өzіңіzdің suurenңіzdі қoy alasyz;
7.Түрлі нақыштағы: қазақи, modern, kurkem steeldegі fondar men sticker, emoticon bar;
8.Tүzu zhәne album tәrtіbіnde қarauғa mүmkіnshіlіk;
9.Pernetaқtanyң dybysyn қosu zhne өshіru mүmkіndіgі;
10.Perneқatanyң dybysyn taңdauғa bolada;
11.Nүkteden keyin automata tүrde bas әrіpke өzgeredі;
12. Жиі қолданатын сөздерді сақтай Aladas;
13.Pernetқtany tolıtay tagіn zhtekey alasyz.

Zheke paraқsha:
VK: https://vk.com/qazaqkeyboard
Facebook: https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/
Instagram: https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/

————————————————– ————————————————– —————————————–

No more searching or opening third-party applications! “Qazaq Keyboard” is available by default.
Absolutely free keyboard allows you to use the Kazakh keyboard, as standard in all applications!

“Qazaq Keyboard” – includes the following functions:
1. Easy keyboard installation with a few clicks;
2. “Transliteration” – automatically translate typed letters from Cyrillic to Latin;
3. Select a language (ҚазаҚ / Qazaq / Русский / English);
4. Selecting the background of the keyboard used;
5. Ability to select the background color of the keyboard;
6. Ability to load personal pictures for the background of the keyboard;
7. A large number of emoticons, sticker and backgrounds in the style of Kazakh, Art Nouveau, art genre;
8. Support vertical and landscape view;
9. Turn on and off the sounds of the keyboard;
10. The choice of sound keys;
11. Automatically capitalized after the end of a sentence;
12. The ability to save frequently used words;
13. Completely free program without restrictions.

Official page:
VK: https://vk.com/qazaqkeyboard
Facebook: https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/
Instagram: https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/
Сілтеме функциясы арқылы, саусақтың ұшымен әріптерді сырғытып сөздерді тез тере аласыз.
Болжамалы сөзді тексеру және таңдау жылдамдығын арттырдық
Пернетақта пернесінің басылуын жақсарттық