សៀវភៅគេហវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០  (Mod)1.09

សៀវភៅគេហវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ (Mod)1.09

MOD Information of សៀវភៅគេហវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០

App Name សៀវភៅគេហវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០
Package Name com.lengpanha.book.grade10.home
Version
Rating ( 14 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Category Apps, Education

Description: សៀវភៅគេហវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ Mod Apk (unlimited money/coins) download

មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃ

អារម្ភកថា សៀវភៅគេហវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ ។
រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី និងស្របតាមវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ ។
គណៈកម្មការនិពន្ធយើងខ្ញុំ រង់ចាំទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកគ្រូ លោកគ្រូ និងមិត្តអ្នក អានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដើម្បីជួយកែលម្អសៀវភៅនេះឱ្យកាន់តែមានគុណភាពថែមទៀត ដើម្បី ឆ្លើយតបទៅនិងគោលដៅអប់រំជាតិ ។
View lessons everywhere with the free download of version books and textbooks

Introduction The 10th grade home economics textbook that our writing committee has designed to meet the needs of students and teachers.
The content of the lessons contained in this book, the author has prepared from easy to difficult level and in line with the new curriculum and in accordance with the scientific method.
Our editorial committee is waiting for criticism from teachers and readers from all walks of life to help improve the quality of this book in response to national education goals.
កែសម្រួលចំណុចខ្វះខាត់

MOD id: com.lengpanha.book.grade10.home